ระบบงาน Upload File ของ พร.

ระบบงานสำหรับการ UploadFile

แผนกสารสนเทศ กองเวชสารสนเทศ พร. โทร. 0-2475-2964,0-2475-2893